آقای چه

چ .همان چراغ قرمزی که بسیاری -بی توجه- از او رد شدند

آقای چه

چ .همان چراغ قرمزی که بسیاری -بی توجه- از او رد شدند

چ...
چراغ قرمزی که نباید ازش رد شد.
پس از ما رد نشین و یه مقداری از روز رو پشت چراغ ما بمونین.
باشد که اینجا موندن شما،حرکت رو برای دیگران هم راحت کنه:)

چ هستم.همان چراغ قرمزی که بسیاری -بی توجه- از او رد شدند...
کتاب می خوانم،ترانه می گویم و گاه می نویسم.ادبیات نخوانده ام پس عیب نوشته هایم را به باران بسپارید.
اهل تواضع نیستم.
تنهایی مرا قلم پر می کند و موسیقی.
جادو می شوم به هنگام شنیدن فریاد پیانو و ویولن.
رویاهایم را کنار نخواهم گذاشت
آنقدرها هم جدی نیستم.تنهایی که نباشد خنده ام تن روزگار را میلرزاند.
بگذریم...